Rapportering

Årsrapport – Den kulturelle spaserstokken (DKSS) 2020

Rapporteringsfrist er 15. mars 2021

Årsrapport med vedlegg sendes:postmottak@tffk.no

Kopi til marianne.linlokken@tffk.no

TO SKJEMAER FOR NEDLASTING: se nederst på siden.

1. Årsrapport  DKSS: Leveres som pdf med tittel: Kommunens navnÅrsrapport DKSS+ årstall

2. Aktivitetsrapport og regnskap pr aktivitet: Leveres som excel med tittel: Kommunens navnAktivitetsrapport DKSS + årstall

SKAL INNGÅ I RAPPORTEN:

Det skal føres inn størrelse på beløp som evt. ble overført fra 2019 til 2020.

Det skal føres inn størrelse på beløp som evt. ble overført fra 2020 til 2021. Det skal på forhånd søkes om overføring av midler.

Dersom det er fondsavsetning fra tidligere år, skal det inngå i rapport for 2020. Renteinntekt skal tilfalle formålet.

Generell informasjon om rapportering gitt i fylkeskommunens jmf tildelingsbrev for DKSS 2020:

Kommunene skal årlig levere rapport med regnskap for tilskuddet – på et eget skjema.

For alle kommuner gjelder at regnskapsbilag skal kunne fremskaffes etter spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering. En mindre del av ubenyttede midler kan overføres til det kommende år, større ubenyttede midler skal tilbakebetales.

For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet. Det skal i tillegg til rapporten også leveres en regnskapsoversikt signert av tilskuddsmottaker som er bekreftet av revisor. Renter skal tilfalle formålet.

Endringer kommet etter utsending av fylkeskommunens tildelingsbrev for DKSS 2020:

Rapporteringsfrist er endret til 15. mars 2021.

For spørsmål ta kontakt med saksbehandler Marianne Linløkken.

Marianne Linløkken, tlf: 481 04 37